Make your own free website on Tripod.com

AIKIDO

Examenes de graduacion
5 Kyu     Tachi Waza Kokyu Ho
     Katate Dori Shiho Nage
     Shomen Uchi Ikkyo
     Shomen Uchi Irimi Nage
     Yokomen Uchi Shiho Nage
     Tsuki Kote Gaeshi
     Suwari Waza Kokyu Ho4  Kyu    


     Shomen Uchi Nikkyo
     Shomen Uchi Kote Gaeshi
     Tsuki Kaiten Nage
     Ushiro Ryo Tekubi Dori Sankyo
     Kata Dori (2 Tecnicas)
     Katate Dori Irimi Nage3 Kyu


      Yokomen Uchi Kokyu Nage
      Ushiro Ryo Kata Dori Sankyo
      Shomen Uchi Kaiten Nage
      Yokomen Uchi Kote Gaeshi
      Shomen Uchi Sankyo
      Ushiro Ryo Tekubi Dori Shiho Nage
      Katate Dori Kote Gaeshi
      Shomen Uchi Yonkyo
      Kata Dori Yonkyo
      Yokomen Uchi Sankyo
      Yokomen Uchi Yonkyo
      Yokomen Uchi  Irimi Nage
      Jyu Waza


2 Kyu


      Shomen Uchi (3 Tecnicas)
      Yokomen Uchi (3 Tecnicas)
      Ushiro Ryo Tekubi Dori (3 Tecnicas)
      Hanmi Hantachi Waza
      Suwari Waza
      Jyu Waza


1 Kyu    


      Ryote Mochi (3 Tecnicas)
      Shomen Uchi (3 Tecnicas)
      Yokomen Uchi (3 Tecnicas)
      Ushiro Ryo Tekubi Dori (3 Tecnicas)
      Hanmi Hantachi Waza (2 Tecnicas)
      Suwari Waza (2 Tecnicas)
      Jyu Waza Ni Nin Gake

1 Dan


      Todas  las tecnicas arriba especificadas
      Jyu Waza San Nin Gake

Retorno a pagina principal